[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10913
ชื่อ: มาสเตอร์  ชานนท์    พรชัยเทพินทร์
ฉายา: Bank
อายุงาน: 13 ปี 0 เดือน 7 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานลูกเสือ
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ
2561 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานลูกเสือ
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ
2560 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานลูกเสือ
2560 กรรมการ งานวารสาร
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ
2559 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานลูกเสือ
2559 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานลูกเสือ
2558 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการและเลขานุการ งานลูกเสือ
2557 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2555 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4
2559 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
2022 ICSE Internal Assessment Workshop The MLP Academic Department conducted the Academic Workshop for the ICSE Teachers (17 พค 65)17 พ.ค. 2565

• แฟ้มผลงาน (0)