[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10806
ชื่อ: มาสเตอร์  เฉลิมพล    วิภาตวรรณะ
ฉายา: -
อายุงาน: 14 ปี 5 เดือน 8 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2561 กรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2561 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2561 กรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2561 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2560 กรรมการ งานสารบรรณ
2560 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2560 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2559 กรรมการ งานสารบรรณ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2558 กรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2558 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2558 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2557 กรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2557 ประธานกรรมการ งานวิทยสนเทศ
2557 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2556 กรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2556 ประธานกรรมการ งานวิทยสนเทศ
2556 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 กรรมการ งานตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน
2555 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2554 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)