[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10709
ชื่อ: มิส  ปวีณา    ตั้งมั่น
ฉายา: -
อายุงาน: 15 ปี 2 เดือน 28 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2561 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2561 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2561 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานทะเบียนครู
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2561 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2561 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2561 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานทะเบียนครู
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2560 ประธานกรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2560 กรรมการและเลขานุการ งานนโยบายและแผน
2560 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2560 กรรมการและเลขานุการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2560 กรรมการและเลขานุการ งานสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานวารสาร
2560 กรรมการ งานทะเบียนครู
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการและเลขานุการ งานนโยบายและแผน
2559 ประธานกรรมการ งานวิจัยและพัฒนา
2559 กรรมการและเลขานุการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการและเลขานุการ งานสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานสารบรรณ
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ งานทะเบียนครู
2558 กรรมการ งานทะเบียนวัดผล
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานวารสาร
2558 กรรมการ งานทะเบียนและสวัสดิการครู
2557 รองประธานกรรมการ งานทะเบียนวัดผล
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ งานทะเบียนและสวัสดิการครู
2555 กรรมการ งานทะเบียนครู
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรม SWIS PLUS อาคารมงฟอร์ต ห้องCOM 4 16 มี.ค. 2559 - 16 มี.ค. 2559 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (22 กค 65)23 ก.ค. 2565

• แฟ้มผลงาน (0)