[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10613
ชื่อ: มิส  อนัตตา    แซ่ตั๊ง
ฉายา: นุ้ย
อายุงาน: 15 ปี 10 เดือน 25 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญตรี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554  ป.บัณฑิต  วุฒิการศึกษา
2    ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2545  วธ.บ  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกการเงิน
2561 กรรมการ งานบัญชี งบประมาณ
2561 กรรมการ งานการเงิน
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกการเงิน
2561 กรรมการ งานบัญชี งบประมาณ
2561 กรรมการ งานการเงิน
2560 กรรมการ งานสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานบริหารแผนกการเงิน
2560 กรรมการและเลขานุการ งานบัญชี งบประมาณ
2560 กรรมการ งานการเงิน
2559 กรรมการ งานสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานบริหารแผนกการเงิน
2559 กรรมการและเลขานุการ งานบัญชี งบประมาณ
2559 กรรมการ งานการเงิน
2559 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่าย การเงิน
2558 กรรมการ งานบัญชี / งบประมาณ
2558 กรรมการ งานการเงิน (รับเงิน-จ่ายเงิน)
2558 กรรมการ งานมินิมาร์ท
2558 กรรมการ งานพัสดุ/ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่าย การเงิน
2557 กรรมการและเลขานุการ งานบัญชี / งบประมาณ
2557 กรรมการ งานการเงิน (รับเงิน-จ่ายเงิน)
2557 กรรมการ งานมินิมาร์ท
2557 กรรมการ งานพัสดุ/ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
2555 กรรมการ งานบริหาร
2555 กรรมการ งานบัญชี
2555 กรรมการ งานการเงิน
2555 กรรมการ งานจัดซื้อ
2555 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2555 กรรมการ งานมินิมาร์ท
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2552 งานบัญชีงบประมาณ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรม Swis Plus อาคารมงฟอร์ต 15 มี.ค. 2559 - 15 มี.ค. 2559 3
- ระบบ SWIS ศูนย์ฝึกอบรม ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)