[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10506
ชื่อ: มิส  ฐิติพร    จิตจำรูญ
ฉายา: -
อายุงาน: 17 ปี 3 เดือน 9 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541  กศ.บ.  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานห้องสมุด
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานห้องสมุด
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานห้องสมุด
2559 กรรมการ งานสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานห้องสมุด
2558 กรรมการ งานห้องสมุด
2557 กรรมการ งานห้องสมุด
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการ งานห้องสมุด
2555 กรรมการ Thu1
2560 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/1
2559 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2548 ครูบรรณารักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 211

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรม SWIS PLUS อาคารมงฟอร์ต ห้องคอม 4 15 มี.ค. 2559 - 15 มี.ค. 2559 3
2558 ประชุมใหญ่สามัญประชุมปี 2558 โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 16 มี.ค. 2559 - 18 มี.ค. 2559 18
- การใช้งานระบบ SWISS และระบบเครือข่ายพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- งานประกาศผลรางวัลหนังสือวรรณกรรมเยาวชนแว่นแก้ว ปี 2552 บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด 543 - 543 4
- การประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 543 - 543 32

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 พ.ค. 2557 - 21 พ.ค. 2557 3
- ศึกษาดูงานศูนย์วิทยบริการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ - 543 0
- ศึกษาดูงานห้องสมุด โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย - 543 0
- ศึกษาดูงาน บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด - 543 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  รางวัลพระราชทานแว่นแก้ว  โล่พระราชทาน
2  0 543  ส่งเสริมการอ่าน "กิจกรรมนิทานลูกโซ่"  เกียติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)