[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10403
ชื่อ: มาสเตอร์  ทศพล    นาเครือ
ฉายา: -
อายุงาน: 18 ปี 4 เดือน 3 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญตรี  มหาวิทยาลัยราคำแหง 2545  ศึกษาศาสตร์บัญฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายEnglish Program
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ English Program
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายEnglish Program
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ English Program
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานวารสาร
2560 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายEnglish Program
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานวารสาร
2560 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ English Program
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการและเลขานุการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2558 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานหลักสูตร
2558 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2557 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานหลักสูตร
2557 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการ งานตรวจสอบทั่วไป
2556 ประธานกรรมการ งานโสตทัศนูปกรณ์
2556 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 ประธานกรรมการ งานโสตทัศนูปกรณ์
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2555 กรรมการ งานอาคารสถานที่
2555 กรรมการ งานพนักงาน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS) ห้องคอมพิวเตอร์ 15 มี.ค. 2559 - 15 มี.ค. 2559 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(20)
อบรมครูสนับสนุน หัวข้อ Awareness for Self-Development and Creating Collaboration (1 ตค 65)1 ต.ค. 2565
พิธีประดับเข็มคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (16 กย 65)16 ก.ย. 2565
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564(16 กย 65) รอบพิเศษ นักเรียนไปทำกิจกรรมของโรงเรียน16 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Mini Marathon ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565 (11 กย 65) ชุดที่ 712 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Mini Marathon ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565 (11 กย 65) ชุดที่ 611 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Mini Marathon ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565 (11 กย 65) ชุดที่ 511 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Mini Marathon ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565 (11 กย 65) ชุดที่ 411 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Mini Marathon ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565 (11 กย 65) ชุดที่ 311 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Mini Marathon ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565 (11 กย 65) ชุดที่ 211 ก.ย. 2565
กิจกรรม ACSP Mini Marathon ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2565 (11 กย 65) ชุดที่ 111 ก.ย. 2565
พิธีมอบเกียรติบัตร ในโครงการ Health Care โดยความร่วมือระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กับ โรงพยาบาลศิครินทร์ (1 กย 65)1 ก.ย. 2565
บรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ ปีการศึกษา 2565 (21 สค 65) 21 ส.ค. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ประชุมคณะครู ที่คุมสอบสัมภาษณ์ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อม ในการสอบสัมภาษณ์ (19 สค 65)21 ส.ค. 2565
เลือกตั้งคณะกรรมการองทุนสวัสดิการครู ประจำปีการศึกษา 2565 (5 สค 65)7 ส.ค. 2565
การประชุมครูประจำเดือน ปีการศึกษา 2565 และมอบซองในวันเกิดเดือน พค ถึง สค (5 สค 65)6 ส.ค. 2565
กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้าน และโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (19 มิย 65)20 มิ.ย. 2565
กิจกรรม สายสัมพันธ์บ้าน และโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (19 มิย 65)20 มิ.ย. 2565
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (22 พค 65)22 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (11 พค 65) ชุดที่ 911 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (9 พค 65) ชุดที่ 39 พ.ค. 2565

• แฟ้มผลงาน (0)