[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10402
ชื่อ: มิส  เบญจวรรณ    ศรีวาลัย
ฉายา: ปูเป้
อายุงาน: 18 ปี 4 เดือน 1 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


13 รูป

5 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2542  ปริญญาตรี  
2    สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2542  ปริญญาตรี  
3    สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2541  ศิลปศาสตร์ศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2561 กรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานทะเบียนครู
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2561 กรรมการ งานสารบรรณ
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานทะเบียนครู
2560 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2560 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานวารสาร
2560 กรรมการ งานทะเบียนครู
2559 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2559 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2559 กรรมการและเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ งานทะเบียนครู
2559 กรรมการ งานยานพาหนะ
2559 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่าย ธุรการ
2558 กรรมการ งานสารบรรณ
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานวารสาร
2558 กรรมการ งานทะเบียนและสวัสดิการครู
2558 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานยานพาหนะ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่าย ธุรการ
2557 กรรมการ งานสารบรรณ
2557 กรรมการและเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ งานทะเบียนและสวัสดิการครู
2557 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2557 กรรมการ งานยานพาหนะ
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2555 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2555 กรรมการและเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์
2555 กรรมการ งานทะเบียนครู
2555 กรรมการ งานยานพาหนะ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2552 งานสารบรรณ 218
2551 งานสารบรรณ 207
2550 งานสารบรรณ 0
2549 งานสารบรรณ 0
2548 งานสารบรรณ 0
2547 งานสารบรรณ 217

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 อบรมระบบswis โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมศึกษา 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557
- Who Am I ? การพัฒนาบุคลิกภาพ 543 - 543
- Photo Edition With Adobe PhotoShop CS โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 3
- การใช้ระบบรับ-ส่งเอกสารผ่านทางเครือข่าย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 543 - 543 3
- เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาะราช 543 - 543 24
- Intermediate Word XP / 2003 nectec 543 - 543 12
- การสร้างเคลื่อนไหว Animation โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- แต่งภาพและสร้างงานกราฟฟิกด้วยphotoshop โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ศึกษาดูงานธุรการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา - 543 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2549 543  ผู้มาปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ  วุมิบัตร+ทอง1 สลึง
2  2550 543  ผู้มาปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ  วุฒิบัตร+ทอง 1 สลึง
3  2551 543  ผู้มาปฏบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอตลอดระยะเวลา 3ปี  วุฒิบัตร+ทอง 3 สลึง
4  2554 543  ผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอตลอดปีการศึกษา 2554  เกียรติบัตรและทอง1สลึง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และงานสวัสดิการครูและพนักงาน มอบเงินช่วยงาน คุณพ่อของมิสนวรัตน์ สาโรวาส (8 มิย 65)8 มิ.ย. 2565
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ, วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ Saint Louis Arena (2 มิย 65)2 มิ.ย. 2565

• แฟ้มผลงาน (0)