[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10401
ชื่อ: มาสเตอร์  ภัฏ    สมัครสมาน
ฉายา: หมู
อายุงาน: 18 ปี 8 เดือน 6 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2544  ศน.บ.  วุฒิบัตร
2    มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสงฆ์) 2539  ศาสนศาสตร์บัณฑิต (ศน.บ.) คณะมนุษยศาสตร์  ใบปริญญาบัตรสำเร็จการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2559 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2559 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2559 กรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2559 กรรมการ งานลูกเสือ
2559 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2555 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2555 กรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2555 กรรมการ งานลูกเสือ
2555 กรรมการ งานอนามัย
2555 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2555 กรรมการ Thu1
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5
2559 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2554 ครูประจำชั้นป.2/3 และหัวหน้าระดับป.2 ป.2 59 ข้อมูลของโรงเรียน
2553 ครูประจำชั้น ป.2/3 และ หัวหน้าระดับ ป.2 ป.2 57 ข้อมูลของโรงเรียน
2552 ครูประจำชั้น ป.3/7 EP และกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายปกครองประถม EP ป.3 99 ข้อมูลของโรงเรียน
2551 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ป.5/3 ป.5 0 ข้อมูลของโรงเรียน
2550 ครูประจำชั้น ป.5/1 และ หัวหน้าระดับ ป.5 ป.5 21 ข้อมูลของโรงเรียน
2549 ครูประจำชั้น ป.5/1 และ หัวหน้าระดับ ป.5 ป.5 21 ข้อมูลของโรงเรียน
2548 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ป. 6/6 ป.6 0 ข้อมูลของโรงเรียน
2547 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ป.2/3 ป.2 0 ใบบรรจุการเป็นครู
2546 ครูผ้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.2 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ศูนย์อบรมมูลนิธิคณะเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย นนทบุรี 543 - 543 64

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 543  ครูผู้เป็นแบบอย่าง ด้านการมีสัมมาคารวะ  ข้อมูลจากฝ่ายกิจกรรม
2  16 543  คุณครูที่หนูรักระดับชั้นป.2  ฝ่ายกิจกกรรม
3  2548 543  รองชนะเลิศประกวดสื่อการสอน  ข้อมูลจากฝ่ายวิชาการ
4  2551 543  ครูผู้สอนวิชาลูกเสือดีเด่น  ข้อมูลจากฝ่ายกิจกรรม
5  2552 543  ครูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  ข้อมูลจากฝ่ายวิชาการ
6  2553 543  รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสื่อการสอนคณิตศาสตร์  ข้อมูลจากฝ่ายวิชาการ
7  2554 543  ครูผู้สอนวิชาลูกเสือดีเด่น  ฝ่ายกิจกรรม/งานลูกเสือ
8  2555 543  คุณครูที่หนูรักระดับชั้นป.2  ฝ่ายกิจกรรม
9  2555 543  ครูผู้เป็นแบบอย่างด้านการมีสัมมาคารวะ  ฝ่ายกิจกรรม

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)