[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10329
ชื่อ: มิส  รัชนี    บูรณสถิตนนท์
ฉายา: -
อายุงาน: 19 ปี 0 เดือน 7 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานหลักสูตร
2561 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2561 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2561 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนะรู้วิทยาศาสตร์
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานหลักสูตร
2561 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2561 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2561 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนะรู้วิทยาศาสตร์
2560 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานหลักสูตร
2560 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2560 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2560 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2560 ประธานกรรมการ งานการเรียนการสอน
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนะรู้วิทยาศาสตร์
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานหลักสูตร
2559 ประธานกรรมการงานการเรียนการสอนประถมศึกษา งานการเรียนการสอน
2559 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2559 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนะรู้วิทยาศาสตร์
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
2558 กรรมการ งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่าย English Program
2558 กรรมการ งานหลักสูตรEnglish Program
2558 กรรมการ งานนิเทศการสอนEnglish Program
2558 กรรมการ งานบริหารวิชาการEnglish Program
2558 รองประธานกรรมการ งานส่งเสริมวิชาการEnglish Program
2558 กรรมการ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการ งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
2557 กรรมการ งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการ งานวิชาการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
2022 iPSLE EMS Results Workshop at Antonio Auditorium (12 พค 65)12 พ.ค. 2565

• แฟ้มผลงาน (0)