[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10321
ชื่อ: มิส  พิชากร    กรัตนุตถะ
ฉายา: น้อง
อายุงาน: 19 ปี 2 เดือน 9 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยศรียครินทรวิโรฒ 2546  การศึกษามหาบัณฑิต  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานอภิบาล
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2561 กรรมการ งานอภิบาล
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2560 กรรมการ งานอภิบาล
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2559 กรรมการตัวแทนศาสนาพุทธ งานอภิบาล
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2556 กรรมการ งานหลักสูตร
2556 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2556 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2555 กรรมการ งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
2560 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรมSwis Plus ห้องคอม 4 อาคารมงฟอร์ต รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ 16 มี.ค. 2559 - 16 มี.ค. 2559 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)