[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10317
ชื่อ: มิส  สุรีรัตน์    เคย์
ฉายา: ตุ๊ก
อายุงาน: 19 ปี 2 เดือน 9 วัน
Social Network: Line, Facebook
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (74)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RAMKHAMHAENG UNIVERSITY) 2542  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  -
2  ปริญญตรี  สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา (RAJABHATINSRITUTE CHACHOENGSAO) 2539  ครุศาสตร์บัณฑิต  -
3  ม.6  โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม (BANGBO WITTAYAKOM SCHOOL) 2535  -  -

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานหลักสูตร
2561 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2561 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานหลักสูตร
2561 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2561 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2560 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานหลักสูตร
2560 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2560 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2560 กรรมการ งานวารสาร
2560 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2559 กรรมการ งานวิทยสนเทศ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานหลักสูตร
2559 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2559 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ งานทะเบียนครู
2559 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2559 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ งาน Cambridge Academic Division
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานหลักสูตร
2558 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2558 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2558 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2558 กรรมการ งานวารสาร
2558 กรรมการ งานทะเบียนและสวัสดิการครู
2558 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานหลักสูตร
2557 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2557 กรรมการ งานนิเทศการสอน
2557 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2557 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ งานทะเบียนและสวัสดิการครู
2557 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2557 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานหลักสูตร
2556 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2556 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการ งานหลักสูตร
2555 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2555 กรรมการ งานนิเทศ
2555 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2555 กรรมการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการ งานทะเบียนครู
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2554 หัวหน้างานธุรการฝ่ายวิชาการ 34 คำสั่ง 2/2554
2553 หัวหน้างานธุรการฝ่ายวิชาการ 30 คำสั่งที่ 1/2553
2552 หัวหน้างานธุรการฝ่ายวิชาการ - 27 คำสั่งที่ 2/2552
2551 ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการและงานนิเทศการสอน - 19 -
2550 ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการและงานนิเทศการสอน - 0 คำสั่ง
2549 ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการและงานนิเทศการสอน - 0 -
2548 ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการและงานนิเทศการสอน - 0 คำสั่ง
2547 - 0 -
2546 ครูสนับสนุนสังกัดฝ่ายวิชาการ - 95 คำสั่ง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- อบรมโปรแกรม SWIS ห้องศูนย์ฝึกอบรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 12
- การถ่ายภาพกล้องดิจิตอล ห้องโสตฯ อาคารอัสสัมชัญ 543 - 543 2
- อบรมการใช้โปรแกรมMicrosoft Excel ในการจัดทำปพ.5 ห้องโสตฯ อาคารอัสสัมชัญ 543 - 543 1
- เสริมสร้างพลังจิตใจและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2552 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 543 - 543
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมมาลีนนท์ ชั้น 3 อาคารหลุยส์ มารี 543 - 543 6
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Shaping the Future หอประชุมรัชตสมโภช อาคารหลุยส์ มารี 543 - 543 6
- สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2552 หอประชุมรัชตสมโภช อาคารหลุยส์ มารี 543 - 543 12
- การอบรม Training Concept การใช้ตำราภาษาอังกฤษ 3 รายวิชา ณ ศูนย์วิชาการนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 543 - 543 18
- สร้างคู่มือ / เอกสารประกอบการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 543 - 543 12
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมองกับการเรียนรู้”วิทยากร : รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ หอประชุมรัชตสมโภช อาคารหลุยส์ มารี 543 - 543 12
- การปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2553 วิทยากร : รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ 543 - 543 6
- การอบรม e-office ศูนย์วิทยสนเทศ 543 - 543 2

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
งานสอนเสริม โดยมาสเตอร์ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกกครอง ได้กล่าวถึงแนวทางและขอความร่วมมือคุณครูสนับสนุนในการเช็คชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนกิจกรรมสอนเสริมทั้งวันจันทร์-วันพฤหัสบดี วันเสาร์ และวันเสาร์ภาคบ่าย ผ่านลิงก์ ซึ่งในการสาธิตวิธีการดำเนินการ โดยม.เฉลิมพล วิภาวรรตะ หัวหน้าศูนย์วิทยสนเทศ (16 มิย 65)16 มิ.ย. 2565

• แฟ้มผลงาน (0)