[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10317
ชื่อ: มิส  สุรีรัตน์    เคย์
ฉายา: ตุ๊ก
อายุงาน: 17 ปี 7 เดือน 3 วัน
Social Network: Line, Facebook
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (68)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RAMKHAMHAENG UNIVERSITY) 2542  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  -
2  ปริญญตรี  สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา (RAJABHATINSRITUTE CHACHOENGSAO) 2539  ครุศาสตร์บัณฑิต  -
3  ม.6  โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม (BANGBO WITTAYAKOM SCHOOL) 2535  -  -

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานหลักสูตร
2561 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2561 กรรมการ งานพัฒนาบุคลากร
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานหลักสูตร
2561 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2561 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2561 กรรมการ งานพัฒน