[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10316
ชื่อ: มิส  เบญจวรรณ    บุญแก้ว
ฉายา: -
อายุงาน: 19 ปี 1 เดือน 25 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2542  คบ เอกนาฏศิลป์  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานสุนทรียภาพ
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานสุนทรียภาพ
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานสุนทรียภาพ
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการ งานสุนทรียภาพ
2559 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
2558 กรรมการ งานส่งเสริมสุนทรียภาพ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการ งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
2557 กรรมการ งานส่งเสริมสุนทรียภาพ
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการ งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
2555 กรรมการและเลขานุการ งานสุนทรียภาพ
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
2559 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2546 ครูผู้สอน มัธยมศึกษาตอนปลาย 153 ใบรับรองเงินเดือน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- เรื่องความรู้ความเข้าใจการประกันคูณภาพภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 7 ชม.
- การใช้งานระบบ swisและระบบเครือข่ายพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)