[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10314
ชื่อ: มิส  นวรัตน์    สาโรวาส
ฉายา: -
อายุงาน: 19 ปี 2 เดือน 9 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2545  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2545  ปริญญาตรี  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานทะเบียนครู
2561 กรรมการ งานยานพาหนะ
2561 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2561 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานทะเบียนครู
2561 กรรมการ งานยานพาหนะ
2561 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2561 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2560 กรรมการ งานสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2560 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานวารสาร
2560 กรรมการและเลขานุการ งานทะเบียนครู
2560 กรรมการและเลขานุการ งานยานพาหนะ
2560 กรรมการ งานการต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานอาคารสถานที่ งานเครื่องเสียง ไฟฟ้า ประปา
2560 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2559 กรรมการ งานสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2559 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการและเลขานุการ งานทะเบียนครู
2559 กรรมการและเลขานุการ งานยานพาหนะ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่าย ธุรการ
2558 กรรมการ งานสารบรรณ
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ งานวารสาร
2558 กรรมการ งานยานพาหนะ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่าย ธุรการ
2557 กรรมการและเลขานุการ งานสารบรรณ
2557 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการและเลขานุการ งานยานพาหนะ
2555 กรรมการ งานโสตทัศนูปกรณ์
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2555 กรรมการ งานสารบรรณ
2555 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2555 ประธานที่ปรึกษา งานทะเบียนครู
2555 กรรมการและเลขานุการ งานยานพาหนะ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 ประชาสัมพันธ์ 234
2555 ประชาสัมพันธ์ 234

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2011 พ.ย. 560  ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดี  เกียรติบัตร
2  2012 ต.ค. 559  หนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)