[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10312
ชื่อ: มิส  นงเยาว์    ตันตระกูล
ฉายา: -
อายุงาน: 19 ปี 1 เดือน 25 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2543  ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2560 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/2
2559 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2552 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 243 ใบรับรองเงินเดือน
2551 ครูผู้สอน ป.1,ป.2,ป.4 132 ใบรับรองเงินเดือน

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 Swis Plas ห้องคอม ชั้น 6 มงฟอร์ต รร อัสสัมชัญสมุทรปราการ 15 มี.ค. 2559 - 15 มี.ค. 2559 3
- ความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา ห้องมาลีนนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 7
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง ห้องประชุมมาลีนนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 8
- อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง ศูนย์กิจกรมยุวกาชาด กฐินกุยยกานนท์ จ.สมุทรปราการ 543 - 543 84
- จับกระแสบูรณาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 6
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 543 - 543 16
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 8
- อบรมครูเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 543 - 543 24
- อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ 543 - 543 8
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 อาคารหลุยส์ ชาแนล 543 - 543 13

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  1 543  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551 จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
2  16 543  ครูมืออาชีพเสมาทอง ประจำปีการศึกษา 2549 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1  เกียรติบัตร
3  17 543  ครูยอดนักอ่าน จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
4  20 543  เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrative Learning) เรื่องสมุทรปราการบ้านฉัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551  เกียรติบัตร
5  20 543  รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสื่อการสอนประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2551 จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
6  24 543  เข้าร่วมโครงการคัดเลือกครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2550 จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกียรติบัตร
7  2548 543  ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามจุดเน้นที่ 7" 5 เรื่องประเทืองปัญญา" ประจำปีการศึกษา 2548 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต1  เกียรติบัตร
8  2549 543  ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามจุดเน้นที่ 7" 5 เรื่องประเทืองปัญญา" ประจำปีการศึกษา 2549 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1  เกียรติบัตร
9  6 543  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสื่อการสอน ประเภทสื่อสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2550 จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)