[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10209
ชื่อ: มิส  ปัญญดา    จิตต์อารีย์เทพ
ฉายา: -
อายุงาน: 20 ปี 3 เดือน 4 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2561 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2561 กรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2561 กรรมการ งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
2561 กรรมการ งานลูกเสือ
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2561 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2561 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2561 กรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2561 กรรมการ งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
2561 กรรมการ งานลูกเสือ
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2560 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2560 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2560 กรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2560 กรรมการและเลขานุการ งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
2560 กรรมการ งานลูกเสือ
2560 กรรมการ งานวารสาร
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการและเลขานุการ งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
2559 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2558 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2558 กรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
2558 กรรมการ งานส่งเสริมสุนทรียภาพ
2558 กรรมการ งานลูกเสือ
2558 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2557 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2557 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2557 กรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการ งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
2557 กรรมการ งานส่งเสริมสุนทรียภาพ
2557 กรรมการ งานลูกเสือ
2557 กรรมการ งานวารสาร
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2557 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2556 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2555 กรรมการ งานปกครองระดับชั้น
2555 กรรมการ งานสวัสดิภาพ
2555 กรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2555 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการ งานส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
2555 กรรมการ งานสุนทรียภาพ
2555 กรรมการและเลขานุการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 กรรมการ งานลูกเสือ
2555 กรรมการ งานอนามัย
2555 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6
2559 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)