[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10206
ชื่อ: มิส  สิริขวัญ    อาภานุรังษี
ฉายา: แก้ม
อายุงาน: 19 ปี 4 เดือน 21 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานหลักสูตร
2561 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2561 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานหลักสูตร
2561 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2561 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2560 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2560 กรรมการ งานสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานหลักสูตร
2560 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานวารสาร
2560 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2559 กรรมการ งานสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานหลักสูตร
2559 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการและเลขานุการ งานสุนทรียภาพ
2559 กรรมการและเลขานุการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการและเลขานุการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานส่งเสริมสุนทรียภาพ
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการและเลขานุการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการ งานส่งเสริมสุนทรียภาพ
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการและเลขานุการ งานโสตทัศนูปกรณ์
2556 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการและเลขานุการ งานโสตทัศนูปกรณ์
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการ งานสุนทรียภาพ
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(11)
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่และพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2564 (30 กย 64)30 ก.ย. 2564
คณะครู พนักงาน ในโครงการ ACSP ปลอดภัย ร่วมใจฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 ซึ่งมีบุคลากรของโรงพยาบาลศิครินทร์สมุทรปราการ บริการฉีดให้ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (27 กย 64)27 ก.ย. 2564
การทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-6) (Australian Natipnal Chemistry Quiz) จัดโดยมูลนิธิส่งเสิรมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (27 กย 64)27 ก.ย. 2564
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด (14 กย 64)14 ก.ย. 2564
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ Dio Innovation Co., Ltd.(14 กย 64)14 ก.ย. 2564
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ Createlcom Co.,Ltd. และ Cisco (Thailand) Co., Ltd. (14 กย 64)14 ก.ย. 2564
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ Global Technology Communication Co., Ltd. (14 กย 64)14 ก.ย. 2564
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กล่าวขอบคุณ และมอบขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการ วัดความพร้อมนักเรียนใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (1 กย 64)1 ก.ย. 2564
ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารฯ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม ในโครงการ ACSP ร่วมใจ สู้ภัยโควิด (16 กค 64)19 ก.ค. 2564
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศ ออนไลน์ ช่วงชั้นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (5 มิย 64)5 มิ.ย. 2564
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มอบหมายให้ มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ในนามตัวแทนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับ คุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด สช.6 พ.ค. 2564

• แฟ้มผลงาน (0)