[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10206
ชื่อ: มิส  สิริขวัญ    อาภานุรังษี
ฉายา: แก้ม
อายุงาน: 20 ปี 4 เดือน 2 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานหลักสูตร
2561 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2561 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานหลักสูตร
2561 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2561 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2561 กรรมการ งานสารสนเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ งานวารสาร
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2560 กรรมการ งานตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สิน
2560 กรรมการ งานสารสนเทศ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ งานหลักสูตร
2560 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานวารสาร
2560 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2559 กรรมการ งานสารสนเทศ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานหลักสูตร
2559 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2559 กรรมการและเลขานุการ งานสุนทรียภาพ
2559 กรรมการและเลขานุการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ งานวารสาร
2559 กรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการและเลขานุการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2558 กรรมการ งานส่งเสริมสุนทรียภาพ
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการและเลขานุการ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
2557 กรรมการ งานส่งเสริมสุนทรียภาพ
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2556 กรรมการและเลขานุการ งานโสตทัศนูปกรณ์
2556 กรรมการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการและเลขานุการ งานโสตทัศนูปกรณ์
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการ งานสุนทรียภาพ
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจกรรม
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(19)
ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และคณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ศึกษาดูงานฯ (29 กย 65)29 ก.ย. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 1211 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 1111 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 1011 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 911 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 811 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 711 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 611 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 511 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 411 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 3 และพิธีเปิด11 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 211 ก.ค. 2565
การแข่งขันโบว์ลิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 (10 กค 65) รอบที่ 111 ก.ค. 2565
ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช นำคณะที่ปรึกษาและ คณะกรรมการการรับนักเรียนใหม่ เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมวันเปิดบ้านเซนต์คาเบรียล OpenHouse 2022 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (18 มิย 65)20 มิ.ย. 2565
กิจกรรม "ACSP Family Bowling 2022" (19 มิย 65) รอบที่ 119 มิ.ย. 2565
การประชุมและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA(Personal Data Protection Act PDPA) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย ดร.เอก วงศ์อนันต์ (8 มิย 65)10 มิ.ย. 2565
ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร ได้แสดงความยินดี เนื่องในวันเกิดของ ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ (31 พค 65)1 มิ.ย. 2565
การอบรมเชิงวิชาการ ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ.2565-2567 โดย อาจารย์เสาวนีย์ ขันโท ฝ่ายนักวิชาการมูลนิธิฯ (28 พค 65)28 พ.ค. 2565
การสัมมนาครู ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 (11 พค 65) ชุดที่ 811 พ.ค. 2565

• แฟ้มผลงาน (0)