[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10102
ชื่อ: มิส  ศศิธร    เกาะน้อย
ฉายา: -
อายุงาน: 21 ปี 1 เดือน 6 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายEnglish Program
2561 กรรมการ งานวิชาการEnglish Program
2561 กรรมการ งานหลักสูตร English Program
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน English Program
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ English Program
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายEnglish Program
2561 กรรมการ งานวิชาการEnglish Program
2561 กรรมการ งานหลักสูตร English Program
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน English Program
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ English Program
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายEnglish Program
2560 กรรมการ งานวิชาการEnglish Program
2560 กรรมการ งานหลักสูตร English Program
2560 กรรมการและเลขานุการ งานการเรียนการสอน English Program
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ English Program
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายEnglish Program
2559 กรรมการ งานวิชาการEnglish Program
2559 กรรมการ งานการเรียนการสอน English Program
2559 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมวิชาการ English Program
2559 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ English Program
2559 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา English Program
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่าย English Program
2558 กรรมการ งานหลักสูตรEnglish Program
2558 กรรมการ งานนิเทศการสอนEnglish Program
2558 กรรมการ งานบริหารวิชาการEnglish Program
2558 กรรมการและเลขานุการ งานส่งเสริมวิชาการEnglish Program
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่าย
2555 กรรมการ งานวิชาการ
2560 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)