[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 10001
ชื่อ: มาสเตอร์  ประพจน์    สาโรวาส
ฉายา: -
อายุงาน: 22 ปี 4 เดือน 3 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2561 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2558 กรรมการ งานส่งเสริมสุนทรียภาพ
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 กรรมการ งานส่งเสริมสุนทรียภาพ
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2555 กรรมการ งานสุนทรียภาพ
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2555 กรรมการ Thu1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- อบรมเทคนิคระบบเสียงและภาพ โรงแรมมณเฑียร 543 - 543 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)