[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว:
ชื่อ:      
ฉายา:
อายุงาน: 2019 ปี 8 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2555 ประธานที่ปรึกษา งานวิทยสนเทศ
2555 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่าย
2555 ประธานที่ปรึกษา งานการเรียนการสอน
2555 ประธานที่ปรึกษา งานทะเบียนวัดผล
2555 ประธานที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์
2555 ประธานที่ปรึกษา งานทะเบียนครู
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(62)
ประมวลภาพ งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ป้อมพระจุลจอมเก้า สมุทรปราการ (5-6 สค 62)22 ส.ค. 2562
ประมวลภาพ แผนกการเงิน รับการตรวจสอบงบการเงิน ปีการศึกษา2561 โดย J&J Audit Limited Partnership (16 - 23 สค 62)21 ส.ค. 2562
ประมวลภาพ Reading aloud & conver test - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (21 สค 62)21 ส.ค. 2562
ประมวลภาพ Reading aloud & conver test - มัธยมศึกษาปีที่ 5 (21 สค 62)21 ส.ค. 2562
ประมวลภาพ Reading aloud & conver test - มัธยมศึกษาปีที่ 4 (21 สค 62)21 ส.ค. 2562
ประมวลภาพ การประชุมคณะครู S.T.R.E.A.M. Workshop (16 สค 62)17 ส.ค. 2562
114 ส.ค. 2562
113 ส.ค. 2562
ประมวลภาพ การเข้าเงียบคณะภราดาเขตกรุงเทพและปริมณฑล ประจำเดือนสิงหาคม และพิธีเสกบ้านพักภราดา Regina Coeli ประจำโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (4 กค 62)6 ส.ค. 2562
ประมวลภาพ การประชุมคณะครูที่่จะไปศึกษาต่อ ประเทศภูฎาน (5 กค 62)5 ส.ค. 2562
ประมวลภาพ ธรรมะในโรงเรียน ช่วงชั้น 2 (5-9 กค 62)5 ส.ค. 2562
95 ส.ค. 2562
85 ส.ค. 2562
35 ส.ค. 2562
25 ส.ค. 2562
15 ส.ค. 2562
ประมวลภาพ การมอบทุนการศึกษาแก่บุตร แม่บ้าน+พนักงาน ปีการศึกษา 2562 (25 กค 62)26 ก.ค. 2562
ประมวลภาพ การประชุมงานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป (25 กค 62)26 ก.ค. 2562
ประมวลภาพ กิจกรรม Morning Vocab มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (23 กค 62)22 ก.ค. 2562
ประมวลภาพ กิจกรรม Morning Vocab ประถมศึกษาปีที่ 4-6 (22 กค 62)22 ก.ค. 2562
4322 ก.ค. 2562
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ผู้แทนครู ผู้ปกครอง ต้อนรับ เด็กชายอิทธิกร บุบผาสุวรรณ ประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับเหรียญทองแดง ประเทภบุคคล และรางวัลชมเชย ประเภททีม ในการเข้าร่วมคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15-19 กค 256222 ก.ค. 2562
3422 ก.ค. 2562
3322 ก.ค. 2562
3222 ก.ค. 2562
3122 ก.ค. 2562
3022 ก.ค. 2562
2922 ก.ค. 2562
2822 ก.ค. 2562
2722 ก.ค. 2562
2622 ก.ค. 2562
2522 ก.ค. 2562
2422 ก.ค. 2562
2322 ก.ค. 2562
2222 ก.ค. 2562
2122 ก.ค. 2562
1922 ก.ค. 2562
2022 ก.ค. 2562
1822 ก.ค. 2562
1722 ก.ค. 2562
1622 ก.ค. 2562
1522 ก.ค. 2562
1422 ก.ค. 2562
1322 ก.ค. 2562
1222 ก.ค. 2562
1122 ก.ค. 2562
1022 ก.ค. 2562
922 ก.ค. 2562
822 ก.ค. 2562
722 ก.ค. 2562
622 ก.ค. 2562
522 ก.ค. 2562
422 ก.ค. 2562
322 ก.ค. 2562
222 ก.ค. 2562
122 ก.ค. 2562
ประมวลภาพ การประกวดแถว และสวนสนามลูกเสือ ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียน เทศบาล 1 (23 พค 62)23 พ.ค. 2562
3-ลูกเสือกองร้อยพิเศษ15 พ.ค. 2562
2-ลูกเสือกองร้อยพิเศษ15 พ.ค. 2562
1-ลูกเสือกองร้อยพิเศษ15 พ.ค. 2562
บรรยากาศ กีฬาพนักงาน ครั้งที่ 6 ณ อสช.พระราม2 (1 พ.ค 62) ชุดที่ 212 พ.ค. 2562
บรรยากาศ กีฬาพนักงาน ครั้งที่ 6 ณ อสช.พระราม2 (1 พ.ค 62) ชุดที่ 112 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)