[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว:
ชื่อ:      
ฉายา:
อายุงาน: 2020 ปี 7 เดือน 15 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2555 ประธานที่ปรึกษา งานวิทยสนเทศ
2555 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่าย
2555 ประธานที่ปรึกษา งานการเรียนการสอน
2555 ประธานที่ปรึกษา งานทะเบียนวัดผล
2555 ประธานที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์
2555 ประธานที่ปรึกษา งานทะเบียนครู
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(21)
ประมวลภาพ การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น สนับสนุนสวัสดิการครู สู้ Covid-19 (12 กค 63)13 ก.ค. 2563
19 ก.ค. 2563
ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย เตรียมพร้อมก่อนภาคเรียน (20 มิย 63)21 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ Big Cleaning ประจำสัปดาห์ (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
มิสสุดาวดี จาตุรงควาณิช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และม.ทองบัน ทำโยธา ผู้แทนโรงเรียนฯ มอบช่อดอกไม้ ขอบคุณ รพ.ศิครินทร์ ที่ได้มอบเครื่อง เทอร์โม สแกน ให้กับโรงเรียนฯ (5 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
ภ.พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประธานในพิธีฌาปนากิจ คุณแม่ของมิสจุฑา เลิศสนองบุญ (4 มิย 63)5 มิ.ย. 2563
63-04-08-ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสอนออนไลน์ ช่วงชั้น 4 งานฝ่ายปกครอง (29 พค 63)29 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ การทดสอบเครื่องเทอร์โมสแกน ทั้ง 3 บริษัท (28 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-04-05-ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสอนออนไลน์ ช่วงชั้น 3 งานฝ่ายปกครอง (28 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-04-04-ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสอนออนไลน์ ช่วงชั้น 2 งานฝ่ายปกครอง (27 พค 63)28 พ.ค. 2563
02-ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ได้มอบผลไม้ เพื่อเป้นกำลังใจ ให้กับทีมงานก่อสร้างภายในโรงเรียน (27 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-04-01-ประมวลภาพ การอบรมครู ผู้ช่วยในการ ช่วยสอน ออนไลน์ (25 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-11-ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสอนออนไลน์ ช่วงชั้น 1 งานฝ่ายปกครอง (26 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-10-ประมวลภาพ อบรมครู คณิต-กพอ-แนะแนว การจัดทำสื่อออนไลน์ (22 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-09-ประมวลภาพ อบรมครู วิทย์-คอมพิวเตอร์ การจัดทำสื่อออนไลน์ (21 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-08-ประมวลภาพ อบรมครู ภาษาต่างประเทศ การจัดทำสื่อออนไลน์ (20 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-05-ประมวลภาพ อบรมครู สังคม-พลานามัย การจัดทำสื่อออนไลน์ (19 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-04-ประมวลภาพ อบรมครู ภาษาไทย-ศิลป์-ดนตรี การจัดทำสื่อออนไลน์ (18 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-02-04-ประมวลภาพ การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ ฝ่ายวิชาการ (12 พค 63)28 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ โครงการ "ส่งหนังสือ ถึงมือน้อง" จัดส่งชุดนักเรียน และหนังสือแบบเรียน แบบจัดส่งถึงบ้าน-Delivery (18 พค 63)19 พ.ค. 2563
63-02-02-ประมวลภาพ การประชุมคณะกรรมการ จัดทำสื่อการเรียน ออนไลน์ (8 พค 63)12 พ.ค. 2563

• แฟ้มผลงาน (0)