[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว:
ชื่อ:      
ฉายา:
อายุงาน: 2021 ปี 1 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2555 ประธานที่ปรึกษา งานวิทยสนเทศ
2555 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่าย
2555 ประธานที่ปรึกษา งานการเรียนการสอน
2555 ประธานที่ปรึกษา งานทะเบียนวัดผล
2555 ประธานที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์
2555 ประธานที่ปรึกษา งานทะเบียนครู
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(167)
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (21 มค 64) ชุดที่ 321 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (21 มค 64) ชุดที่ 221 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (21 มค 64) ชุดที่ 121 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (20 มค 64) ชุดที่ 320 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (20 มค 64) ชุดที่ 220 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (20 มค 64) ชุดที่ 120 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (19 มค 64) ชุดที่ 319 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (19 มค 64) ชุดที่ 219 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (19 มค 64) ชุดที่ 119 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (18 มค 64) ชุดที่ 218 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (18 มค 64) ชุดที่ 118 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (15 มค 64) ชุดที่ 315 ม.ค. 2564
เด็กชายวิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รางวัล Silver Medal Award จาก Math Mission Thailand (11 มค 64)15 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (15 มค 64) ชุดที่ 215 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (15 มค 64) ชุดที่ 115 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (14 มค 64) ชุดที่ 414 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (14 มค 64) ชุดที่ 314 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (14 มค 64) ชุดที่ 214 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (14 มค 64) ชุดที่ 114 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (13 มค 64) ชุดที่ 413 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (13 มค 64) ชุดที่ 313 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (13 มค 64) ชุดที่ 213 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (13 มค 64) ชุดที่ 113 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (12 มค 64) ชุดที่ 412 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (12 มค 64) ชุดที่ 312 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (12 มค 64) ชุดที่ 212 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (12 มค 64) ชุดที่ 112 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (11 มค 64) ชุดที่ 211 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (11 มค 64) ชุดที่ 111 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (8 มค 64)8 ม.ค. 2564
นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมการเรียน ACSP Online Education #3 โดยใช้ Cisco Webex (6 มค 64)6 ม.ค. 2564
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี 11-บรรยากาศ ในสนามแข่งขัน (27 ธค 63)27 ธ.ค. 2563
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี อันดับที่ 3 คะแนนรวม (27 ธค 63)27 ธ.ค. 2563
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศ วิ่ง 4x400 เมตร (27 ธค 63)27 ธ.ค. 2563
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศ วิ่ง 4x100 เมตร (27 ธค 63)27 ธ.ค. 2563
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน15 ปี อันดับที่ 2 วิ่ง 200 เมตร (27 ธค 63)27 ธ.ค. 2563
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี อันดับที่ 2 วิ่ง 200 เมตร (27 ธค 63)27 ธ.ค. 2563
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตร (27 ธค 63)27 ธ.ค. 2563
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี อันดับที่ 3 คะแนนรวม (27 ธค 63)27 ธ.ค. 2563
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี 03-รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี อันดับที่2 วิ่ง 5x80 เมตร (27 ธค 63)27 ธ.ค. 2563
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ วิ่ง 4x100 เมตร (18-19 ธค 63)27 ธ.ค. 2563
การแข่งขันกรีฑาบางแสนจ้าวลมกรด ครั้งที่ 14 จ.ชลบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ วิ่ง 4x400 เมตร (18-19 ธค 63)27 ธ.ค. 2563
การแข่งขันคณิตศาสตร์ Australian Mathematics Competition 2020 (AMC) ของ AUSTRALIAN MATHS TRUST ดำเนินการโดย Math Mission Thailand (23 ธค 63)23 ธ.ค. 2563
เด็กชายวิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.5/1 การแข่งขันคณิตศาสตร์แคนาดา Canadian Mathematical Gray Jay Competition 2020 (CMGC) ได้รางวัล Honour Award [ชมเชย] และ Best in Grade 5 (23 ธค 63)23 ธ.ค. 2563
รายการแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ (คัดเลือกตัวแทนเขต2) ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดจันทบรี ชนะเลิศ อันดับที่ 1 เป็นตัวแทนเขต 2 เข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันระดับประเทศ ระหว่าง 13-16 กพ.64 ณ เชียงใหม่ (16-17 ธค 63)17 ธ.ค. 2563
รายการแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ (คัดเลือกตัวแทนเขต2) ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดจันทบรี นายวงศธร เพิ่มพูล ม.6/4 ชนะเลิศ วิ่งกระโดดสูง สถิติ 185 ซม. (16-17 ธค 63)17 ธ.ค. 2563
รายการแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ (คัดเลือกตัวแทนเขต2) ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดจันทบรี ภูริพล บุญสอน ได้อันที่1 วิ่ง100ม. เวลา 10.44 วินาที (16-17 ธค 63)17 ธ.ค. 2563
การแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (27 พย 63)17 ธ.ค. 2563
การแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษา ระหว่างวันที่ 25-29 พย.63 ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ60พรรษา กรมพลศึกษา นายภูมิพล บุญสอน ม.3/1 ได้อันดับที่1 วิ่ง100ม. รุ่นอายุไม่เกิน16 ปี17 ธ.ค. 2563
คุณสุมาลี ลู่ควร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า สนุบสนุนงานเลี้ยงคริสตมาสครู และพนักงาน (14 ธค 63)15 ธ.ค. 2563
การแข่งขัน ว่ายน้ำ Arena Thailand Open Water Swimmimg Championships 2020#3 ณ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (13 ธค 63)15 ธ.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ รองผู้อำนวยการ และ ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ นำคณะครู พักผ่อนประจำปี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครู ณ ภูทับเบิก เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (9-12 ธค 63) ชุดที่ 514 ธ.ค. 2563
ม.รณฤทธิ์ นำนักเรียน ร่วมงานแต้มสี เติมฝัน ต่อต้านทุจริต-วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2563 ณ หอศิลป์วัฒนาธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (9 ธค 63)9 ธ.ค. 2563
ผู้แทน หจก. ไมเกรท เทค จำหน่ายอุปกรณ์ it และระบบบัตรนักเรียน สนับสนุน ACSP Christmas Fair และ งานเงี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2021 ครอบครัวครูและพนักงาน เป็นเงิน 20,000 บาท (9 ธค 63)9 ธ.ค. 2563
คุณสมชาย ชันแสง บริษัท ผู้รับเหมา สนับสนุน ACSP Christmas Fair และ งานเงี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2021 ครอบครัวครูและพนักงาน เป็นจำนวน 100,000 บาท (9 ธค 63)9 ธ.ค. 2563
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชนภาคกลางและตะวันออก ประปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (8 ธค 63) ชุดที่ 29 ธ.ค. 2563
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชนภาคกลางและตะวันออก ประปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (8 ธค 63) ชุดที่ 19 ธ.ค. 2563
ผู้แทนครู ร่วมสวดอภิธรรม คุณแม่ของมิสวิไลวรรณ วิทยาธรรมธัช จ.ปราจีณบุรี (8 ธค 63)9 ธ.ค. 2563
การแข่งขันบาสเก็ตบอล ACSP Basketball Woman League 2020 (4 ธค 63) ชุดที่ 29 ธ.ค. 2563
การแข่งขันบาสเก็ตบอล ACSP Basketball Woman League 2020 (4 ธค 63) ชุดที่ 19 ธ.ค. 2563
สมาคมศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ Bike for Teacher ครั้งที่ 4 แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และได้มอบเงินสนับสนุน สภานักเรียน ในโครงการ ACSP Winter Concert ครั้งที่ 4 จำนวน 10,000 บาท (7 ธค 63)7 ธ.ค. 2563
ประชุมเตรียมงาน ACSP Anti Corruption Day (7 ธค 63)7 ธ.ค. 2563
นักเรียนกลุ่มสาระ พลานามัย แข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 รับรางวัลได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ2 (4 ธค 63)6 ธ.ค. 2563
เด็กชาย วสุ เล้าชินทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เลขประจำตัว 15486 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ รอบคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 สถานที่แข่งขัน Joola ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชาย รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี และ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค จ.จันทบุรี (4 ธค 63)6 ธ.ค. 2563
เด็กชายชินาธิป จันทิตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานบ้านเพ โรดไบด์ 2020 ประเภทจักรยานเสือหมอบ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 4 (6 ธค 63)6 ธ.ค. 2563
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (2 ธค 63) ชุดที่ 46 ธ.ค. 2563
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (2 ธค 63) ชุดที่ 36 ธ.ค. 2563
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (2 ธค 63) ชุดที่ 26 ธ.ค. 2563
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (2 ธค 63) ชุดที่ 16 ธ.ค. 2563
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา วัดศรีเอี่ยม และสวนหลวง ร.9 (3 ธค 63) ชุดที่ 34 ธ.ค. 2563
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา วัดศรีเอี่ยม และสวนหลวง ร.9 (3 ธค 63) ชุดที่ 24 ธ.ค. 2563
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา วัดศรีเอี่ยม และสวนหลวง ร.9 (3 ธค 63) ชุดที่ 14 ธ.ค. 2563
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (30 พย 63) ชุด 21 ธ.ค. 2563
ประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา Kidzania Bangkok สยาม พารากอน กรุงเทพ (1 ธค 63) ชุดที่ 31 ธ.ค. 2563
ประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา Kidzania Bangkok สยาม พารากอน กรุงเทพ (1 ธค 63) ชุดที่ 21 ธ.ค. 2563
ประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา Kidzania Bangkok สยาม พารากอน กรุงเทพ (1 ธค 63) ชุดที่ 11 ธ.ค. 2563
ประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ป่าชายเลนบางปู สมุทรปราการ (26 พย 63)30 พ.ย. 2563
ม.รณฤทธิ์ กิตติกรสกุล นำนักเรียน 2 คน เข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิก To be Number One รุ่นที่ 24 (27 พย 63)30 พ.ย. 2563
130 พ.ย. 2563
330 พ.ย. 2563
230 พ.ย. 2563
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (27 พย 63) ชุดที่ 228 พ.ย. 2563
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (27 พย 63) ชุดที่ 128 พ.ย. 2563
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี (25 พย 63)27 พ.ย. 2563
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (25 พย 63) ชุด 226 พ.ย. 2563
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (25 พย 63) ชุด 126 พ.ย. 2563
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (26 พย 63) ชุด 326 พ.ย. 2563
กิจกกรม เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (26 พย 63) ชุด 126 พ.ย. 2563
พิธีมอบเหรียบรางวัล การแข่งขันกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (16 พย 63)16 พ.ย. 2563
ม.รณฤทธิ์ กิตติกรสกุล และ ม.กรธรา สาตะรักษ์ เข้าร่่วมรับการอบรมลูกเสือช่อสอาด ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก (13-15 พย 63)16 พ.ย. 2563
นักกีฬา เทควันโด้ รับรางวัล ชนะเลิศ (10 พย 63)10 พ.ย. 2563
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (8 พย 63)9 พ.ย. 2563
งานแนะแนว นำนักเรียน ม.ปลาย จำนวน 24 คน WorkshopRedefine linited Space for New Normal จัดโดยภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในฯ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ (4-5 พย 63)7 พ.ย. 2563
57 พ.ย. 2563
47 พ.ย. 2563
นักกีฬา เทเบิล เทนนิส รับรางวัล ชนะเลิศ7 พ.ย. 2563
การแข่งขัน Sport stack fast 2020 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค (31 ตค 63)7 พ.ย. 2563
17 พ.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ, คณะผู้ร่วมบริหาร, คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พร้อมกรรมการ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (1 พย 63)1 พ.ย. 2563
การแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทย ณ สนามพัฒนา สปอร์ท รีสอร์ทศรีราชา (31 ตค 63)1 พ.ย. 2563
เด็กหญิง ชยุตรา ศรีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 และ เด็กชาย ยันตี ศรีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทชาย และ หญิง รายการ Super C Chef Run Minimarathon 2 (26 ตค 63)26 ต.ค. 2563
เด็กหญิงกุณณดา เฉลิมกุลเดชา ป.3/8 ร่วมการแข่งขัน รายการ True Singha Junior Golf Championship tour 2020 รับรางวัล Position.1st Runner up Class. GE (23-25 ตค 63)26 ต.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ รับมอบทุนการศึกษา สนับสนุน โครงการ จิตอาสาทำความดี ACSP สานฝันเพื่อน้อง (20 ตค 63)20 ต.ค. 2563
ครูประจำชั้น และครูผู้ช่วย พบผู้ปกครองผ่าน Online ด้วย App WebEx (18 ตค 63) ช่วงชั้นที่ 418 ต.ค. 2563
ครูประจำชั้น และครูผู้ช่วย พบผู้ปกครองผ่าน Online ด้วย App WebEx (18 ตค 63) ช่วงชั้นที่ 318 ต.ค. 2563
ครูประจำชั้น และครูผู้ช่วย พบผู้ปกครองผ่าน Online ด้วย App WebEx (18 ตค 63) ช่วงชั้นที่ 218 ต.ค. 2563
ครูประจำชั้น และครูผู้ช่วย พบผู้ปกครองผ่าน Online ด้วย App WebEx (18 ตค 63) ช่วงชั้นที่ 118 ต.ค. 2563
มัธยมศึกษาปีที่ 1ติวพิเศษ iPSLE (17 ตค 63)18 ต.ค. 2563
พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มาเยี่ยมอภิบาลกลุ่มคริสตชนวัดพระบิดาเจ้า โดยมี ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีฯ (11 ตค 63)14 ต.ค. 2563
เด็กหญิงกุณณดา เฉลิมกุลเดชา ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 Thailand Kids Golf Championship 2020-2021 Match1st ชนะเลิศ Girls 9-10 ปี และ Winner Overall Ranking 2020-202112 ต.ค. 2563
แนะแนว การเรียนต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (9 ตค 63)9 ต.ค. 2563
พิธีบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศล, เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย, เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพระมหากษัตริย์นักพัฒนา รัชกาลที่ 9 (7 ตค 63)7 ต.ค. 2563
Morning Assembly ประถมศึกษาปีที่ 4 (6 ตค 63)6 ต.ค. 2563
iPSLE Mock Test ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (6 ตค 63)6 ต.ค. 2563
นักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน เทเบิล เทนนิส รายการ SK Table Tennis Competition ep.5 ณ ยิงปิงปอง SK รังสิต (12-13 กย 63)1 ต.ค. 2563
เด็กชาย วีรภัทร เจ็งใจบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมแข่งขันเทเบิลเทนนิส มหาวิทยาลัยธนบุรีคัพ ครั้งที่ 2 (12-12 กย 63)1 ต.ค. 2563
เด็กชายสิทธิโชค วิรุณราช ประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ร่วมการแข่งขันเจ็ตสกี รายการ Jet Ski Pro Tour 2020-Thailand รุ่นจูเนียร์สลาลม อายุไม่เกิน 12 ปี สนามแข่งเรือสามโคก ปทุมธานี (26-27 กย 63)29 ก.ย. 2563
รพ.เปาโล มาทำการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มที่ 2 ช่วงชั้นที่ 1 (28 กย 63) ชุดที่ 129 ก.ย. 2563
Kunnada Chalermkundecha ประถมศึกษาปีที่ 3/8 1st RunnerUp Category EG อันดับ2 (ระดับอายุ7-8ปี) 28 ก.ย. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้ร่วมบริหาร และผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี เซนต์คาเบรียล (17 กย 63)17 ก.ย. 2563
Schedule for Reading Aloud and Conversation English Performance Semester 1, Academic Year 2020 Primary 1. (17 กย 63)17 ก.ย. 2563
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ (ใจเกินร้อย)ฯ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ สนามที่ 1 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (12-13 กย 63)16 ก.ย. 2563
การตรวจนับ Stock สินค้า และระบบเงินสดย่อย ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดย ผู้ตรวจสอบ บริษัท เจ แอนด์ เจ จำกัด (15 กย 63)15 ก.ย. 2563
มิสพิชากร กรัตนุตถะ หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6, มิสสุรีรัตน์ เคย์ และนักเรียน ร่วมโครงการ โก๋แก่ อาสา พาน้องๆ ปลูกป่าโกงกาง ณ บางปู และพัฒนาวัดอโศการาม (6 กย 63)9 ก.ย. 2563
ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมทีมงานฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ CEO ผู้บริหารอักษรเจริญทัศน์ (8 กย 63)8 ก.ย. 2563
ม.ประภัสร รสมนตรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้แทนครูคาทอลิก ส่งมอบโป โต๊ะเรียนและเก้าอี้จำนวน 120 ชุด และโต๊ะทำงานครูจำนวน 5 ตัว ให้กับศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา (2 กย 63)3 ก.ย. 2563
ทีม ACSP New Generation for New Development รวมพลังร่วม เสริมพลังสร้าง พัฒนาประชาธิปไตย จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ นำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย ผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ (25 สค 63)1 ก.ย. 2563
แข่งขันว่ายน้ำ Bangkok Swimming New Normal ณ ศูนย์ฝึกกีฬากระทรวงกลาโหม (30 สค 63)28 ส.ค. 2563
บรรยากาศการติว Intensive iPSLE 2020 มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชา วิทยาศาสตร์ โดย ม.ณัฐวัฒน์ รักสุรวงศ์, มิสรัชนี บูรณสถิตนนท์ และ มิสเพ็ญศรี เพ็งผลา (29 สค 63)28 ส.ค. 2563
128 ส.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อรับรับรองสถานะการเงิน งบประมาณและจำนวนครู บุคลากร และนักเรียน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 (24 สค 63)25 ส.ค. 2563
การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (อินไลน์เรซ) ชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยพระราชทาน "คิงส์ภูมิพล" สนามที่ 3 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (22 สค 63)24 ส.ค. 2563
การแข่งขันจักรยานประเภทถนน (ไทม์ไทรอัล) ชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยพระราชทาน "คิงส์ภูมิพล" สนามที่ 3 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (21 สค 63)21 ส.ค. 2563
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พบสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (13 สค 63)13 ส.ค. 2563
การอบรม สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (8 สค 63) ชุดที่ 210 ส.ค. 2563
การอบรม สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (8 สค 63) ชุดที่ 110 ส.ค. 2563
179 ส.ค. 2563
169 ส.ค. 2563
159 ส.ค. 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (30 กค 63) ชุดที่ 3 ภายในห้องเรียนทุกระดับชั้น31 ก.ค. 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (30 กค 63) ชุดที่ 2 ณ ภายในห้องเรียนทุกระดับชั้น30 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ คณะครูได้แจกเจลแอลกอฮอล์ ให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก อบจ.สมุทรปราการ จำนวน จำนวน 4,547 หลอด (22 กค 63)29 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ ประชุม QMC ครูผู้สอน EMS ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (MLP) (29 กค 63)29 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ สรุปผลการแข่งขันมหกรรมกรีฑาจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563 (29 กค 30)29 ก.ค. 2563
ACSP The Force Awakens Team รวมพลังร่วม เสริมพลังสร้าง ต่อต้านการทุจริต ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้ารับการสัมภาษณ์จาก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ใน “สกู๊ปข่าวโทรทัศน์ “ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (28 กค 63)28 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ คณะผู้บังคับบัญชา คณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมกับกิจกรรมคณะลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กค 63)28 ก.ค. 2563
ประมวลภาพ การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 12 ระดับชั้น สนับสนุนสวัสดิการครู สู้ Covid-19 (12 กค 63)13 ก.ค. 2563
19 ก.ค. 2563
ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย เตรียมพร้อมก่อนภาคเรียน (20 มิย 63)21 มิ.ย. 2563
ประมวลภาพ Big Cleaning ประจำสัปดาห์ (11 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
มิสสุดาวดี จาตุรงควาณิช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และม.ทองบัน ทำโยธา ผู้แทนโรงเรียนฯ มอบช่อดอกไม้ ขอบคุณ รพ.ศิครินทร์ ที่ได้มอบเครื่อง เทอร์โม สแกน ให้กับโรงเรียนฯ (5 มิย 63)11 มิ.ย. 2563
ภ.พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ ประธานในพิธีฌาปนากิจ คุณแม่ของมิสจุฑา เลิศสนองบุญ (4 มิย 63)5 มิ.ย. 2563
63-04-08-ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสอนออนไลน์ ช่วงชั้น 4 งานฝ่ายปกครอง (29 พค 63)29 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ การทดสอบเครื่องเทอร์โมสแกน ทั้ง 3 บริษัท (28 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-04-05-ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสอนออนไลน์ ช่วงชั้น 3 งานฝ่ายปกครอง (28 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-04-04-ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสอนออนไลน์ ช่วงชั้น 2 งานฝ่ายปกครอง (27 พค 63)28 พ.ค. 2563
02-ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ได้มอบผลไม้ เพื่อเป้นกำลังใจ ให้กับทีมงานก่อสร้างภายในโรงเรียน (27 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-04-01-ประมวลภาพ การอบรมครู ผู้ช่วยในการ ช่วยสอน ออนไลน์ (25 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-11-ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูสอนออนไลน์ ช่วงชั้น 1 งานฝ่ายปกครอง (26 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-10-ประมวลภาพ อบรมครู คณิต-กพอ-แนะแนว การจัดทำสื่อออนไลน์ (22 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-09-ประมวลภาพ อบรมครู วิทย์-คอมพิวเตอร์ การจัดทำสื่อออนไลน์ (21 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-08-ประมวลภาพ อบรมครู ภาษาต่างประเทศ การจัดทำสื่อออนไลน์ (20 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-05-ประมวลภาพ อบรมครู สังคม-พลานามัย การจัดทำสื่อออนไลน์ (19 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-03-04-ประมวลภาพ อบรมครู ภาษาไทย-ศิลป์-ดนตรี การจัดทำสื่อออนไลน์ (18 พค 63)28 พ.ค. 2563
63-02-04-ประมวลภาพ การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ ฝ่ายวิชาการ (12 พค 63)28 พ.ค. 2563
ประมวลภาพ โครงการ "ส่งหนังสือ ถึงมือน้อง" จัดส่งชุดนักเรียน และหนังสือแบบเรียน แบบจัดส่งถึงบ้าน-Delivery (18 พค 63)19 พ.ค. 2563
63-02-02-ประมวลภาพ การประชุมคณะกรรมการ จัดทำสื่อการเรียน ออนไลน์ (8 พค 63)12 พ.ค. 2563

• แฟ้มผลงาน (0)