[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว:
ชื่อ:      
ฉายา:
อายุงาน: 2021 ปี 9 เดือน 26 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2555 ประธานที่ปรึกษา งานวิทยสนเทศ
2555 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่าย
2555 ประธานที่ปรึกษา งานการเรียนการสอน
2555 ประธานที่ปรึกษา งานทะเบียนวัดผล
2555 ประธานที่ปรึกษา งานประชาสัมพันธ์
2555 ประธานที่ปรึกษา งานทะเบียนครู
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(183)
ACSP Online Education#4 (23 กย 64)23 ก.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (22 กย 64)22 ก.ย. 2564
221 ก.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (21 กย 64)21 ก.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (20 กย 64) ชุด 320 ก.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (20 กย 64) ชุด 220 ก.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (20 กย 64) ชุด 120 ก.ย. 2564
สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ทุกระดับชั้น (19 กย 64) ชุดที่ 319 ก.ย. 2564
สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ทุกระดับชั้น (19 กย 64) ชุดที่ 219 ก.ย. 2564
สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ทุกระดับชั้น (19 กย 64) ชุดที่ 119 ก.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (17 กย 64)17 ก.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (16 กย 64) ชุดที่ 216 ก.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (16 กย 64) ชุดที่ 116 ก.ย. 2564
การประชุมคณะกรรมการ ACSP ISTC ครั้งที่ 2 (15 กย 64)16 ก.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (15 กย 64)15 ก.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (13 กย 64)13 ก.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (10 กย 64)10 ก.ย. 2564
คณะครูงานนโยบายและแผน อบรมเรื่องขั้นตอนการลงแผนงาน/โครงการฯ บนโปรแกรม SWIS ผ่านระบบ VDO Conference (4 กย 64)9 ก.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (9 กย 64)9 ก.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (8 กย 64)8 ก.ย. 2564
แนะแนวออนไลน์ แนะนำหลักสูตร DIGITAL DESIGN & TECHNOLOGY โดยมี 2 หลักสูตรที่น่าสนใจได้แก่ 1. DIGITAL DESIGN 2. DIGITAL TECHNOLOGY ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ผ่าน Webex Meetings (7 กย 64)7 ก.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (7 กย 64)7 ก.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (6 กย 64)6 ก.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (2 กย 64)2 ก.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (1 กย 64)1 ก.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (30 สค 64)30 ส.ค. 2564
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการ วัดความพร้อมนักเรียนใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (30 สค 64)30 ส.ค. 2564
งานแนะแนว จัด Update TCAS65 & Portfolio บรรยายโดย คุณธารา อิสสระ กรรมการผู้จัดการ บ. โอ เอดดูเคชั้นโซน จก และ บรรณาธิการ www.Eduzones.com (28 สค 64)28 ส.ค. 2564
มิสอมรพรรณ ศรีสุข สอนการทำอาหาร พิซซ่าโฮมเมด ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 แบบออนไลน์ (27 สค 64)27 ส.ค. 2564
งานแนวแนว ฝ่ายวิชาการ จัดแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (20 สค 64)27 ส.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (27 สค 64)27 ส.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (26 สค 64)26 ส.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (25 สค 64)25 ส.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (24 สค 64)24 ส.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (23 สค 64)23 ส.ค. 2564
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา (19 สค 64)21 ส.ค. 2564
งานแนวแนว ฝ่ายวิชาการ จัดแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย TOYO (20 สค 64)20 ส.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (20 สค 64)20 ส.ค. 2564
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ พ.ศ. 2565-2570 แบบออนไลน์ (18-20 สค 64)19 ส.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (19 สค 64)19 ส.ค. 2564
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา (18 สค 64)18 ส.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (18 สค 64)18 ส.ค. 2564
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา (17 สค 64)17 ส.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (17 สค 64)17 ส.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (16 สค 64)16 ส.ค. 2564
ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ ม.จิรัฎฐ์ จันทร์เขียว หัวหน้างานอภิบาล ได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับนางมัญทนา กลั่นสว่าง พนักงานทำความสะอาด เนื่องจากบุตรสาวติดเชื้อโควิด 19 (13 สค 64)14 ส.ค. 2564
กิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น ร่วมส่งภาพ (13 สค 64) ชุดที่ 514 ส.ค. 2564
กิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น ร่วมส่งภาพ (13 สค 64) ชุดที่ 414 ส.ค. 2564
กิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น ร่วมส่งภาพ (13 สค 64) ชุดที่ 314 ส.ค. 2564
กิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น ร่วมส่งภาพ (13 สค 64) ชุดที่ 213 ส.ค. 2564
กิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น ร่วมส่งภาพ (13 สค 64) ชุดที่ 113 ส.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (11 สค 64)11 ส.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (10 สค 64)10 ส.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (9 สค 64)9 ส.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (6 สค 64)6 ส.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (5 สค 64)5 ส.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (4 สค 64)4 ส.ค. 2564
ผู้แทนครู ร่วมสวดอภิธรรม และฌาปนกิจ คุณแม่ ของมิสนวลพรรณ บุญรัตน์ ณ วัดด่านสำโรง สมุทรปราการ (31 กค 64)4 ส.ค. 2564
ม.ภุมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ม.ศุภชัย มะลิ หัวหน้ากลุ่มสาระ ดนตรี และผู้แทนครู ร่วมสวดอภิธรรม คุณพ่อของมิสอภิวัฒน์ อันพัฒนากูล ณ วัดพิชัย บึงกลุ่ม กรุงเทพฯ (2 สค 64)3 ส.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (3 สค 64)3 ส.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (2 สค 64)2 ส.ค. 2564
ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มิสจิราภรณ์ จิตธรรม หัวหน้าฝ่าย English Program และผู้แทนครู ร่วมเคารพศพ คุณพ่อสมพงษ์ พลอยนิล คุณพ่อของมิสกมลทิพย์ พลอยนิล ณ วัดชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (26 กค 64)26 ก.ค. 2564
ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครูงานอภิบาล ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ระบบออนไลน์ (26 กค 64)26 ก.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (23 กค 64)23 ก.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (22 กค 64)22 ก.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (20 กค 64)20 ก.ค. 2564
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ให้มีการปรับภูมิทัศน์ เพิ่มเติม (19 กค 64)19 ก.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (19 กค 64)19 ก.ค. 2564
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และน้ำดื่ม จาก นายวรวุฒิ นาถะภักฎิ ประธานและผู้แทนนผู้ปกครองเครือข่าย ในโครงการ ACSP ร่วมใจ สู้ภัยโควิด (19 กค 64)19 ก.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (16 กค 64)16 ก.ค. 2564
งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีการตรวจสอบระบบการส่งแก๊ส และทำความสะอาด ห้องประกอบอาหาร (15 กค 64)15 ก.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (15 กค 64)15 ก.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (14 กค 64)14 ก.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (13 กค 64)13 ก.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (12 กค 64)12 ก.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (9 กค 64)9 ก.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (8 กค 64)8 ก.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (7 กค 64)7 ก.ค. 2564
คณะครู ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1 ชุดที่ 2 (5-6 ก.ค. 2564)6 ก.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (5 กค 64)5 ก.ค. 2564
คณะครู ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1 ชุดที่ 12 ก.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (2 กค 64)2 ก.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (1 กค 64) 1 ก.ค. 2564
ACSP Online Education#4 (30 มิย 64) ชุดที่ 230 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (30 มิย 64) ชุดที่ 130 มิ.ย. 2564
นายภูริพล บุญสอน นักกรีฑาโรงเรียนฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เพื่อเก็บคะแนน เข้าแข่งขันโอลิมปิก 2021 ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาติ จ.ปทุมธานี (29 มิย 64)29 มิ.ย. 2564
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียน-วิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ มัธยมศึกษาตอนต้น 2564 (29 มิย 64)29 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (29 มิย 64)29 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (28 มิย 64) ชุดที่ 228 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (28 มิย 64) ชุดที่ 128 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (25 มิย 64) ชุดที่ 225 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (25 มิย 64) ชุดที่ 125 มิ.ย. 2564
กิจกรรม Homeroom สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (25 มิย 64)25 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (24 มิย 64) ชุดที่ 224 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (24 มิย 64) ชุดที่ 124 มิ.ย. 2564
กิจกรรม Homeroom สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (24 มิย 64)24 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (23 มิย 64) 23 มิ.ย. 2564
กิจกรรม Homeroom สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษา (23 มิย 64)23 มิ.ย. 2564
กิจกรรม Homeroom สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ระดับประถมศึกษา (23 มิย 64)23 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (22 มิย 64) ชุดที่ 222 มิ.ย. 2564
KARNSIREE PRAKOBNOPPAKAO student from P.47 First Runner Up (Class D Girl Championship) Yardage 4,250, Par 72 Score 3737 74 (+2) Program Thailand Kids Golf Step - up Tournament 2021, Match #3 20 June, 202122 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (22 มิย 64) ชุดที่ 122 มิ.ย. 2564
กิจกรรม Homeroom สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษา (22 มิย 64)22 มิ.ย. 2564
กิจกรรม Homeroom สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ระดับประถมศึกษา (22 มิย 64)22 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (21 มิย 64) ชุดที่ 221 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (21 มิย 64) ชุดที่ 121 มิ.ย. 2564
กิจกรรม Homeroom สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษา (21 มิย 64)21 มิ.ย. 2564
กิจกรรม Homeroom สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ระดับประถมศึกษา (21 มิย 64)21 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (18 มิย 64)18 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (17 มิย 64) ชุดที่ 217 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (17 มิย 64) ชุดที่ 117 มิ.ย. 2564
ขอแสดงความยินดี นักเรียนกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์ Philippine International Math and Science Olympics 2021 (PIMSO) - National Round 16 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (16 มิย 64) ชุดที่ 216 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (16 มิย 64) ชุดที่ 116 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (15 มิย 64) ชุดที่ 215 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (15 มิย 64) ชุดที่ 115 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (14 มิย 64) ชุดที่ 214 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (14 มิย 64) ชุดที่ 114 มิ.ย. 2564
ขอแสดงความยินดี​กับ นายศุภกิต​ กิจเกษตร​ไพศาล​ นักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 5/3 ได้รับรางวัล​เหรียญ​ทองแดง​ จากการแข่งขันโอลิมปิก​ วิชาการ​ชีววิทยา​ระดับประเทศ​ ครั้งที่​ 18​ (TBO 18​th)​ ระหว่าง​วันที่​ 8-11​มิถุนายน​ 2564​ ณ​ มหาวิทยาลัย​ศรี​นค​ริน​ทร​วิโรฒ11 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (11 มิย 64) ชุดที่ 211 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (11 มิย 64) ชุดที่ 111 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (10 มิย 64) ชุดที่ 210 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (10 มิย 64) ชุดที่ 110 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (9 มิย 64) ชุดที่ 29 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (9 มิย 64) ชุดที่ 19 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (8 มิย 64) ชุดที่ 28 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (8 มิย 64) ชุดที่ 18 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (7 มิย 64) ชุดที่ 27 มิ.ย. 2564
ACSP Online Education#4 (7 มิย 64) ชุดที่ 1 7 มิ.ย. 2564
Congratulations to all award winners of the Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) Final (Global Round)25 พ.ค. 2564
นักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลและได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (25 พค 64)25 พ.ค. 2564
ด.ช.พัสกร​ ศักดิ์​ฤทธิชัย ด.ช.เจตริน​ หงษ์​เวียงจันทร์ ด.ช.​อภิวัน​ โชติพรหม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าร่วม การฝึกอบรมแบบออนไลน์​ โครงการ​พัฒนา​นักวิจัย​ด้านสิ่งแวดล้อม​รุ่นเยาว์​ หลักวิธีดำเนินการ​ของ GLOBE24 พ.ค. 2564
นักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลและได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (24 พค 64)24 พ.ค. 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ การตัดต่อคลิปบนสมาร์ทโฟน ง่ายและดี (22 พค 64)22 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (21 พค 64) ชุดที่ 321 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (21 พค 64) ชุดที่ 221 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (21 พค 64) ชุดที่ 121 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (20 พค 64) ชุดที่ 220 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (20 พค 64) ชุดที่ 120 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (19 พค 64) ชุดที่ 219 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (19 พค 64) ชุดที่ 119 พ.ค. 2564
ขอแสดงความยินดี กับนายศุภกิต กิจเกษตรไพศาล มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแข่งขันโอลิมปิกวิชาการชีวิวิทยา ระดับประเทศครั้งที่ 18 (8-11 มิย 64)18 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (18 พค 64) ชุดที่ 218 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (18 พค 64) ชุดที่ 118 พ.ค. 2564
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช พิพัชรพงษ์ วัชรเกษม ป.1 ห้อง 6 รับรางวัล เยาวชนคนต้นแบบ แห่งปี ประจำปี 2564 (17 พค 64)17 พ.ค. 2564
นายอนุวัฒน์ ศักดิ์ฤทธิชัย ผู้แทนศิษย์เก่า ACSP รุ่น 1001 พร้อมผู้แทนนักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนครู มอบขวัญและกำลังใจให้กับ แพทย์ พยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ (15 พค 64)17 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (17 พค 64) ชุดที่ 217 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (17 พค 64) ชุดที่ 117 พ.ค. 2564
นักเรียนกลุ่มสาระวิชา ชีววิทยา ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1-2 สาขาวิชาชีววิทยา แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 (14 พค 64)14 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (14 พค 64) ชุดที่ 214 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (14 พค 64) ชุดที่ 114 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (13 พค 64) ชุดที่ 3 English Program13 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (13 พค 64) ชุดที่ 213 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (13 พค 64) ชุดที่ 113 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (12 พค 64) ชุดที่ 3 English Program12 พ.ค. 2564
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมคณะกรรมสวัสดิการครู จัดจำหน่ายทุเรียน เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการครูฯ (12 พค 64)12 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (12 พค 64) ชุดที่ 212 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (12 พค 64) ชุดที่ 112 พ.ค. 2564
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมคณะกรรมสวัสดิการครู จัดจำหน่ายทุเรียน เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการครูฯ (9-11 พค 64)11 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (11 พค 64) ชุดที่ 211 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (11 พค 64) ชุดที่ 111 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (10 พค 64) ชุดที่ 310 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (10 พค 64) ชุดที่ 210 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (10 พค 64) ชุดที่ 110 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (7 พค 64) ชุดที่ 27 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (7 พค 64) ชุดที่ 17 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (6 พค 64) ชุดที่ 26 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (6 พค 64) ชุดที่ 16 พ.ค. 2564
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ พร้อมคณะกรรมสวัสดิการครู จัดจำหน่ายทุเรียน เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการครูฯ (4-5 พค 64) 6 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (5 พค 64) ชุดที่ 45 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (5 พค 64) ชุดที่ 35 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (5 พค 64) ชุดที่ 25 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (5 พค 64) ชุดที่ 15 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (4 พค 64) ชุดที่ 34 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (4 พค 64) ชุดที่ 24 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (4 พค 64) ชุดที่ 14 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (3 พค 64) ชุดที่ 44 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (3 พค 64) ชุดที่ 34 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (3 พค 64) ชุดที่ 24 พ.ค. 2564
ACSP Online Summer School 2021 (3 พค 64) ชุดที่ 14 พ.ค. 2564
ประชุม ผู้ปกครอง ออนไลน์ ผ่าน WebEx เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (1 พค 64) ชุดที่ 22 พ.ค. 2564
ประชุม ผู้ปกครอง ออนไลน์ ผ่าน WebEx เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (1 พค 64) ชุดที่ 11 พ.ค. 2564
ภราดา พิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ มอบเงินบำเหน็จ และเงินจากกองทุนสวัสดิการครู ให้กับคณะครูเกษียณ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 ท่าน (1 พค 64)1 พ.ค. 2564

• แฟ้มผลงาน (0)