อัลบัมภาพที่ 9045    ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ประชุมนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3-4 หัวข้อ การป้องกันโควิด-19 (3 มีค 64) (งานปกครองระดับชั้น)
อัลบัมภาพที่ 9041    ม.ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ให้ความรู้นักเรียน นักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1-2 ในการเฝ้าระวัง และป้องกันป้องกันโควิด-19 (2 มีค 64) (งานปกครองระดับชั้น)
<< Back Next >>