อัลบัมภาพที่ 8497    ประมวลภาพ บรรยากาศ การเรียนการสอน ภายในห้องเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 2 และแผนก English Program (8 กค 63) (งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)
อัลบัมภาพที่ 8496    ประมวลภาพ บรรยากาศ การเรียนการสอน ภายในห้องเรียน ประถมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 6 (8 กค 63) (งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)
<< Back Next >>