อัลบัมภาพที่ 8737    ประชุม คณะครูมัธยมศึกษา ตอนปลาย สอนเสริมวันเสาร์-ACSP Saturday Specisl Class ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (21 ตค 63) (งานส่งเสริมวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 8726    บรรยากาศ การสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (20 ตค 63) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>