อัลบัมภาพที่ 8253    ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ และภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม ACSP SUMMER SCHOOL 2020 (28 มค 63) (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
อัลบัมภาพที่ 8252    ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แสดงความยินดี และบันทึกภาพร่วมกับนักเรียน ประถมศึกษา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันภายนอก (28 มค 63) (งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>