อัลบัมภาพที่ 7892    ประมวลภาพ นักเรียน ม.3 ที่ขาดสอบ ติดตามสอบ Morning Vocab Test ครั้งที่ 2 (19 กย 62) กย 62) (งานส่งเสริมวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 7891    ประมวลภาพ การสอบซ่อมเสริม มัธยมศึกษา (19 กย 62) (งานนิเทศการเรียนการสอน)
<< Back Next >>