ขอเชิญคุณครูดีเด่นเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 28  กรกฎาคม พ.ศ.2553 / ข่าว : 2.1.0 Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญคุณครูดีเด่นเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 28  กรกฎาคม พ.ศ.2553
 ขอเชิญคุณครูที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 28  กรกฎาคม  พ.ศ. 2553 เวลา 16.40 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
คุณครูที่ได้รับคัดเลือก ครูดีเด่นสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2552
ประเภทครูผู้สอน
ช่วงชั้นที่ 1        มิสเพ็ญศรี  เพ็งผลา และ มิสอมรพรรณ  สีสุข
ช่วงชั้นที่ 2        มิสรุ่งนภา  ไหลงาม และ มิสสวนิต  กอแก้วปฐมกุล
ช่วงชั้นที่ 3        ม.เจนณรงค์  สาบุตร และ มิสนงเยาว์  ฉันทพัฒนธรรม
ช่วงชั้นที่ 4        มิสสุวรรณา  ทองคำ และ ม.ภิรมย์  เชิญขวัญ
บุคลากรทางการศึกษา  มิสสุคนธ์  ภาผล และ มิสเบญจวรรณ  ศรีวาลัย
คุณครูที่ส่งแฟ้มผลงานเพื่อพิจารณาเป็นครูดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2553
ช่วงชั้นที่ 1        มิสเพ็ญศรี  เพ็งผลา
ช่วงชั้นที่ 2        มิสอังศนา  มาทอง
ช่วงชั้นที่ 3        ม.กมล  ประทุมรุ่ง
ช่วงชั้นที่ 4        มิสศิริวรรณ  หยูทองคำ
บุคลากรทางการศึกษา  มิสวราพร  รสมนตรี• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ปิยะพร    เลื่อนเจริญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS)
    - การเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
    - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สวนน้ำ west wonder นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
    - กิจกรรมทัศนศึกษา ณ. ฟาร์มจระเข้ จ.สมุทรปราการ ระดับประถมศึกษาปีที่2
    - กิจกรรมเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ จ.ระยอง
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  ปิยะพร    เลื่อนเจริญ ผู้แจ้งข่าว
มิส  เบญจวรรณ    ศรีวาลัย ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 413 ครั้ง จาก งานสารบรรณ
งานสารบรรณ
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้