Assumption Samutprakarn School - กำหนดการ Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : - 2.1.2 กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS) +
รายการกำหนดการของขั้นตอน - 2.1.2 กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS)
- - 2.1.2 กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS) (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS) (วันที่ 10 มี.ค. 2559)
- กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS) (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS) (วันที่ 12 มี.ค. 2559)
- กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS) (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS) (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS) (วันที่ 17 มี.ค. 2559)
- กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS) (วันที่ 19 มี.ค. 2559)
- กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS) (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS) (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- สิ้นสุด - 2.1.2 กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS) (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
แผนงาน : (ใช้อบรม)แผนงานวิทยสนเทศ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานวิทยสนเทศ ฝ่าย : ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ศิริขวัญ    พระวิสัตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ศิริขวัญ    พระวิสัตย์
กำหนดการ
กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS)
วันที่ 8 สิงหาคม 2559

สถานที่ อาคารมงฟอร์ต(ห้องคอม4)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
16.40-18.00

ตารางการอบรม SWIS เบื้องต้น

8 สิงหาคม พ.ศ.2559 (ครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559)

  1. วันที่ 8  รอบ  16.40 – 18.00 น.