Assumption Samutprakarn School - กำหนดการ Assumption Samutprakarn School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 1 ขั้นวางแผน +
แผนงาน : ส่งเสริมวิชาการ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมวิชาการ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุรีรัตน์    เคย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุรีรัตน์    เคย์
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการ (กลุ่มสาระฯ)
วันที่ 9 มิถุนายน 2559

สถานที่ อาคารอำนวยการ(ห้องประชุมอำนวยการ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.30-15.30

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการ (กลุ่มสาระฯ) ค่ายทักษาวิชาการ

 อาคารอำนวยการ(ห้องประชุมอำนวยการ) มิส  สุรีรัตน์    เคย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - ฟอร์มกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2559

 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(2)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้